سوپر ابر روان کننده بتن

سوپر ابر روان کننده بتن

با استفاده از روان کننده های بتن می توانیم بدون اینکه نسبت آب به سیمان را افزایش دهیم . روانی و اسلامپ بتن را افزایش داده و عملیات بتن ریزی بهتری داشته باشیم شرکت افزون بتن کیمیا دارای استاندارد ملی ایران می باشد

نوع خبر : :: تاریخ :

 ستفاده از روان کننده ها مقاومت بتن را به میزان زیادی افزایش می دهد ، قیمت روان کننده ها با توجه به مواردی که موجب افزایش مقاومت سازه می شود نا چیز است ...
بسیاری از خصوصیات مهم بتن تحت تأثیر نسبت وزن آب به مواد سیمانی مورد استفاده در مخلوط قرار می‌ گیرند. با کاهش مقدار آب، خمیر سیمان چگالی بالاتری خواهد داشت که نتیجه آن کیفیت خمیر بالاتر است. افزایش کیفیت خمیر باعث افزایش مقاومت فشاری و خمشی، نفوذ پذیری کمتر، افزایش مقاومت در برابر هوازدگی، بهبود پیوند بتن و آرماتورها، کاهش حجم تغییر در اثر خشک شدن و خیس شدن، کاهش تمایلات به ترک خوردگی و جمع شدگی می‌ شود