تعریف: این محصول یك روان كننده و آببند کننده بتن بر پایه ترکیبی لیگنو سولفونات و رزین آکریلیک كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان بالاتر از 0.45 ميباشد. این محصول علاوه بر افزایش روانی بتن باعث کاهش نفوذپذیری و جذب آب بتن یا ملات میگردد. اين افزودني با استانداردهای ASTM C 1042, ASTM C 190 مطابقت دارد
• خواص و اثرات
- آب بندکننده بتن و مالت به وسیله انسداد کامل خلل و فرج بتن
- جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن
- برخالف آب بندی سطحی و پوششی، در صورت صدمه سطحی جهت آببندی مشکلی پیش نمیآید
- رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن
- کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در محیطهای خورنده - افزايش رواني و كارپذيري بتن
- کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن
- افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن
- - افزایش مقاومت بتن در سیکلهای یخبندان
- بهبود زمان کارایی آن
- بهبود پمپ پذیری بتن
- بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن - کاهش ترکهای حاصل از جمعشدگی و خزش بتن
• موارد كاربرد
- آببندی اندودها و ملاتهای پایه سیمانی
- آببندی بتن مخازن آب، استخرها، آب نماها، سدها، تصفیه خانهها، دیوارهای حائل و سایر سازههای در تماس با آب
• محدوده مصرف:
اين محصول بين 0/8 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند )PC(، خاکستر بادي )PFA(، سيمان سرباره )GGBFS( و میکروسيليس ميباشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي وخطا و با آزمايش تعيين میشود. مصرف بيش از حد نرمال باعث
ديرگير شدن بتن ميشود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات )تيپ 5( شديدتر است.

 

 

روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختالط به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد
. نکته 1: روي سيمان خشك ريخته نشود. - افزودني فوق، مستقيما - بهتر است به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن كم شود
نکته 2: درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود
. - تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودني روي بدن ريخته شود، سريعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقيقه در آب ، تميز شستشو دهيد .

. •بسته بندي: محصول فوق در گالنهاي 20 کیلوگرمي

شماره تماس: 02188794039