زودگیر پودری بتن                             K746P

تعریف :اینمحصول موجب افزایش سرعت گیرش اولیه بتن می شود.
این محصول با استانداردهایASTMC494 type C, ASTMC827مطابقت دارد.
خواص،اثرات و موارد کاربرد :
بتن ریزی در هوای سرد و جلوگیری از یخ زدگی بتن
بتن پاشی یا شاتکریت
بتن ریزی در شرایطی که امکان قالب بندی نیستو یا سطوح شیب دار
تسریع گیرش بتن در زمانهای اولیه
افزایش انسجام و چسبندگی بتن
بتن ریزی لاینینگ کانالها، تونلها و ساخت قطعات بتنی پیش ساخته
بتن ریزی جهت کارهای ترمیمی که گیرش سریع مورد نیاز است.
با انواع سیمان پرتلند مطابقت دارد.

میزان مصرف:بر حسب شرایط و آزمایشهای کارگاهی حداکثر تا 3% وزن سیمان مصرف می شود.

روش مصرف:
زودگیر پودری باید با اجزاء خشک بتن ترکیب شود.

مشخصات فنی:
رنگ:خاکستری
PH: 12
وزن مخصوص: gr⁄〖cm〗^3 05/1
حالت فیزیکی: پودرمحلول در آب
یون کلر: ندارد
ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یکسال دور از یخ زدگی و نور خورشید
دمای بتن ریزی:  10+ الی 30+ درجه سانتی گراد
بسته بندی: کیسه25 کیلوگرمی