دیرگیرپودری بتن                                K745P
تعریف :اینمحصول موجب ایجاد تاخیر در گیرش اولیه بتن می شود.
این محصول با استانداردهایASTMC494 type Bمطابقت دارد.
خواص،اثرات و موارد کاربرد :
بتن ریزی در هوای گرم و خشک، مناطق بادخیز و گرمسیر و بتن آماده با فاصله حمل زیاد
افزایش زمان کارایی بتن در مواقعی که طول اجرای عملیات باید کند باشد.
جلوگیری از ترک خوردن بتن
افزایش مقاومت نهایی بتن
بتن ریزی های حجیم که گیرش آرام و تدریجی بتن مورد نظر است، مانند سد سازی

میزان مصرف:با توجه به مقدار دمای محیط، حداکثر تا 2% وزن سیمان می توان مصرف کرد.

روش مصرف:
دیرگیر پودری را باید با اجزاء خشک بتن ترکیب کرد.

مشخصات فنی:
رنگ:سفید
PH: 7
وزن مخصوص ظاهری: gr⁄〖cm〗^3 1/1
حالت فیزیکی:پودرمحلول در آب
یون کلر: ندارد
ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یکسال دور از یخ زدگی و نور خورشید
دمای بتن ریزی:  25+ الی 45+ درجه سانتی گراد
بسته بندی: کیسه25 کیلوگرمی